SVG wordt niet door uw browser ondersteundPersoonsvolgende Zorg

Resultaten en inzichten

In twee regio’s vindt het traject Persoonsvolgende Zorg plaats: in Rotterdam richt het zich op de gehandicaptenzorg (VG in de Wlz) en in Zuid Limburg op de ouderenzorg (V&V in de Wlz). De afgelopen twee jaar hebben we in beide regio’s gewerkt aan het vergroten van de mogelijkheden van cliënten om zorg te kiezen die het beste bij hun wensen, behoeften en manier van leven past. Hierbij is er gewerkt aan;

  • Het versterken van de positie van de cliënt in het keuzeproces;
  • Het vergroten van de keuzemogelijkheden en keuzevrijheid voor de cliënt door het presenteren en bieden van een gedifferentieerd zorgaanbod in de regio;
  • Zorgverlening, die qua aard, omvang en locatie zoveel mogelijk aansluit en blijft aansluiten bij de concrete vraag van de cliënt;
  • En het beter in beeld krijgen van de keuzemogelijkheden en -processen vooraf, tijdens en na de zorgverlening in de Wlz. Dit gebeurt in samenwerking tussen zorgorganisaties, het zorgkantoor en (onafhankelijke) cliëntorganisaties.

Benieuwd naar de resultaten en inzichten van Persoonsvolgende Zorg? Lees vooral verder.

Evaluatie 2017-2018

In de eerste helft van 2019 zal het experiment Persoonsvolgende Zorg van 2017-2018 worden geëvalueerd door de NZa en onderzoeksbureau HHM. Naar verwachting is deze evaluatie in mei 2019 beschikbaar. Uiteraard zal deze ook hier gepubliceerd worden.

Tussentijdse evaluatie

Ook tussentijds is het experiment geëvalueerd door de NZa en onderzoeksbureau HHM. Persoonsvolgende zorg moet de norm worden in de langdurige zorg, vindt de NZa (lees meer). De randvoorwaarden die hiervoor nodig zijn in de inkoop van zorg zijn in 2017 landelijk aangepast. Wel wordt geadviseerd de inzet op het verhelderen van de klantvraag, het verbeteren van de (onafhankelijke) cliëntondersteuning en het leveren van passende persoonsvolgende zorg voort te zetten en verder uit te bereiden.

Op basis van deze tussenevaluatie heeft minister De Jonge besloten om de voortzetting van de ingezette koers in 2019 te stimuleren en te faciliteren. Een nieuwe aanwijzing van de NZa m.b.t. de zorginkoop is echter niet meer nodig. Lees hier de brief van de minister waarin de besluiten verder worden toegelicht.

Benieuwd naar voorbeelden hoe in Rotterdam en Zuid Limburg de wensen van de cliënt centraal staan? Lees vooral nog een stukje verder.

Ouderenzorg in Zuid Limburg

Dankzij een bijzondere samenwerking tussen alle organisaties van langdurige ouderenzorg wordt er in Zuid Limburg gewerkt aan Persoonsvolgende Zorg: zorg die aansluit bij wat oudere mensen willen. Zo heeft de cliënt meer keuzevrijheid gekregen, bijvoorbeeld doordat er nieuwe kleine aanbieders bij zijn gekomen, organisaties persoonsgerichter werken en door de mogelijkheid om langer thuis te wonen met VPT. In onderstaand filmpje worden hier een paar mooie voorbeelden gegeven.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Een cliënt kan tijdens de zoektocht naar zorg hulp inschakelen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Bijzonder in Zuid Limburg is dat het mogelijk is om deze ondersteuning voorafgaand aan de Wlz-indicatie in te zetten. En dit is uniek in Nederland: burgers op zoek naar zorg kunnen ondersteund door MEE of Zorgbelang op zoek naar een aanbieder en zorgvorm die het best aansluit bij hun situatie.

Vraagverheldering

De vraag van de cliënt verhelderen, met dat vraagstuk is de werkgroep vraagverheldering aan de slag gegaan. Zij hebben gekeken naar methodieken die hierin kunnen helpen, zoals watikbelangrijkvind of positieve gezondheid. Ook zijn er in de drie regio’s netwerken ontstaan waaruit mensen die zorg zoeken verder geholpen worden. Iedere regio heeft dit op een andere manier ingericht, zo heeft de ene regio een netwerk opgericht van afhankelijke en onafhankelijke cliëntondersteuners die periodiek bij elkaar komen en experimenteerde een andere regio met een telefoonnummer voor alle vragen rondom zorg. Daarnaast zijn er ook hele praktische resultaten, zoals een eenduidig toestemmingsformulier en een informatiefolder.

Samenwerking

De samenwerking tussen zorgaanbieders, het zorgkantoor en (onafhankelijke) cliëntorganisaties heeft ervoor gezorgd dat er initiatieven zoals de regionale netwerken zijn ontstaan. Ook heeft het ervoor gezorgd dat leren en elkaar inspireren versterkt werd. Men heeft bij elkaar in de keuken kunnen kijken. Bijvoorbeeld in diverse themabijeenkomsten waarbij een van de aanbieders vertelde hoe zij persoonsgericht werken.

Gehandicaptenzorg in Rotterdam

In de regio Rotterdam is door alle betrokken zorgorganisaties hard gewerkt aan nieuwe initiatieven om de cliënt met zijn of haar wensen en behoeften centraal te stellen. Persoonsvolgende Zorg geeft cliënten mogelijkheden om zorg te kiezen die echt bij hen past. Daarvoor zijn de stappen in het organiseren van zorg anders ingericht. In onderstaande PVZ-route staan alle stappen weergeven.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Tijdens het experiment is er een netwerk ontstaan van onafhankelijke cliëntondersteuners. Deze zijn in het gehele proces voor de cliënt beschikbaar, dus ook voordat een cliënt zijn of haar indicatie heeft ontvangen of zelfs heeft aangevraagd. Cliënten kunnen naar keuze de stappen uit de route zelf doorlopen of de hulp inschakelen van een onafhankelijk cliëntondersteuner. Bij iedere stap en op elk moment in de route kan een onafhankelijk cliëntondersteuner advies en hulp geven. Mocht een cliënt zich melden, rechtstreeks bij een zorgorganisatie of andere instantie dan wordt deze altijd gewezen op de beschikbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning.

Vraagverheldering

Uit de werkgroepen met zorgprofessionals is een eenduidige werkwijze ontstaan voor vraagverheldering. Op deze manier hoeven cliënten eenmaal hun verhaal te vertellen en kan het verslag door alle deelnemende organisaties worden gebruikt. Bij voorkeur wordt de vraagverheldering uitgevoerd door een onafhankelijk cliëntondersteuner. Om dit goed te kunnen organiseren is een leidraad voor vraagverheldering en een format voor het verslag ontwikkeld.

Zogewoon.nl

Om cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen bij het zelfstandig zoeken naar passende zorg, is de website zogewoon.nl ontwikkeld. Op deze website kunnen cliënten zelf het vraagverhelderingsproces doorlopen en aan de hand hiervan passende woonvormen zoeken. Ook bij het gebruik van de website kunnen de onafhankelijk cliëntondersteuners helpen.

Tevens is de website relevant voor zorgprofessionals die opzoek zijn naar passende woonvormen van cliënten. De website bestaat namelijk uit een database met alle woonvormen van de deelnemende zorgorganisaties in de regio Rotterdam.