SVG wordt niet door uw browser ondersteundPersoonsvolgende Zorg

Verslag vraagverheldering 24 mei

Update netwerken

Westelijke Mijnstreek: In juni organiseren ze in de Westelijke Mijnstreek een netwerkbijeenkomst. De aanmeldingen zijn hiervoor voldoende.
Ook willen ze een website bouwen, voor de bouw hiervan krijgen ze vandaag een offerte binnen. Het gesprek met de websitebouwer heeft geholpen in de (on)mogelijkheden en in adviezen. Zo vergt de borging en het onderhoud van de website nog verder uitwerking.
Op een bepaald moment zal hiervoor een plan bij de bestuurders op tafel moeten komen ter besluitvorming.
Parkstad: De opening op 1 mei was op locatie. Er was niemand vanuit Parkstad aanwezig om te vertellen of de telefoontjes storm lopen.
Maastricht-Heuvelland: MEE en Zorgbelang organiseren in deze regio 3 informatie-bijeenkomsten voor de bemiddelaars. Ze vertellen dat er externe onafhankelijke ondersteuning er is en wat de rol is. De bemiddelaars van de zorgorganisaties in Maastricht-Heuvelland komen frequent bij elkaar.

Update

Positieve gezondheid: De training begint in september. Het is geen train-de-trainer zoals eerder aangegeven was, maar je krijgt de basis en diepgang om het toe te passen en te vertalen naar je eigen werk of context. De deelnemerskosten zijn voor de helft voor de organisatie.

Themabijeenkomst: Op 31 mei organiseren we in plaats van de werkgroep persoonsvolgende zorg in de organisatie een themabijeenkomst met als thema de mantelzorger. De doelgroep voor de bijeenkomst zijn zorgverleners of beleidsmakers die in contact staan met cliënten en/of mantelzorgers.

Tussenevaluatie: De tussenevaluatie is uitgevoerd, met name ter besluitvorming van de aanwijzing om het productie plafond te verlengen. De NZa adviseert om de aanwijzing niet te verlengen. Dit gezien het veranderende inkoopbeleid waarbij het geld de cliënt volgt.
Op 1 juni wordt het inkoopkader gepubliceerd. Tot die tijd kan CZ er niks over zeggen.

Sociale kaart: Hij is af. Dit is de aanzet, iedereen zal het zelf moeten onderhouden. Hiervoor wordt nog een google spreadsheet gemaakt, waardoor iedereen toegang heeft tot hetzelfde bestand.

Minister komt langs: Het bezoek van de minister is verplaatst naar 13 augustus. De opzet blijft hetzelfde. Er wordt een film gemaakt, waarbij gewerkt wordt met een voice-over. Tijdens het bezoek wordt de film getoond en zijn er dialoogtafels. Voor zowel de inhoud van de film als de dialoogtafels zijn ze op zoek naar voorbeelden en onderwerpen. Hiervoor is een inventarisatie aan alle organisaties verzonden. Er komt nog een nieuwe uitvraag, ook voor wie er afgevaardigd worden per organisatie.

Kwalitatieve meting door HHM

Maartje Hanning van HHM is aanwezig om de resultaten van de meting te presenteren. In deze meting worden de 0-meting en de 1-meting met elkaar vergeleken. De resultaten zijn te vinden in de bijgevoegde presentatie. Maartje vertelt dat ze nog zoekende zijn voor de manier waarop de eind meting uitgevoerd gaat worden.
Een van de aanleidingen hiervoor is de respons. Er zijn circa 300 cliënten op de wachtlijst aangeschreven en circa 800 vragenlijsten verzonden naar de aanbieders.
Indien er de wens is om op instellingen niveau de resultaten te krijgen, dan kun je dit middels de mail kenbaar maken bij Maartje. Er wordt de vraag gesteld bij welke organisatie een cliënt zorg krijgt, echter wordt deze vraag lang niet altijd ingevuld.
Wanneer er in de vervolgmeting wat veranderd wordt, zijn de metingen moeilijker te vergelijken. Daarentegen kan er wel die informatie opgevraagd worden die van toegevoegde waarde is. Uit interviews is meer te halen, met behulp van doorvragen, dan uit vragenlijsten. Mogelijkheden tot focusgroepen of groepsinterviews worden met cliënten afgeraden. Eventueel is dit wel mogelijk met medewerkers. Organisaties geven daarnaast aan dat er al veel metingen lopen binnen de eigen organisatie.
Maartje neemt de adviezen mee.

Onafhankelijke cliëntondersteuning impuls

Er zijn extra middelen beschikbaar in 2018 om de inzet verder te vergroten. Ook is dit in te zetten voor indirect uren. Om aan te tonen dat cliëntondersteuning voor de indicatiestelling een toegevoegde waarde heeft, zul je cliënten eerder zien te vangen. Je moet dan meer richting de gemeenten, huisartsen, wijkverpleegkundige.
De afspraak is gemaakt om dit allereerst onder de aandacht te brengen bij de wmo consulenten van de gemeenten. Hiervoor zullen in de gemeenten Sittard en Maastricht contact gelegd worden voor een bijeenkomst.
Ook wordt de mogelijkheid tot het aansluiten bij MDO’s van huisartsen geopperd. MEE en Zorgbelang geven aan dat de eerste focus ligt op de gemeentes informeren, mogelijk kan dit later worden opgepakt.

Vooruitblik

Het aanbod ligt er om een workshop te laten verzorgen om de vraag achter de vraag te achterhalen bij cliënten. PerSaldo heeft hier mooie praktijkvoorbeelden van, wat losstaat van PGB. Voordat we dit organiseren voor zorgconsulenten nodigen we hen eerst uit op de eerstvolgende bijeenkomst vraagverheldering.


Geplaatst op: 7 juni 2018
Laatst gewijzigd op: 7 juni 2018